Links

Links

A)        Kinderradiologische Journals:

 

Nicht in SCIE oder SSCI enthalten


Journal of Pediatric Neuroradiology
https://www.thiemeconnect.de/products/ejournals/journal/10.1055/s-00029169


 
In SCIE und SSCI enthalten


Pediatric Radiology
https://www.pedrad.org/publications/pediatric-radiology-journa

 

B)        Radiologische Journals:

 

In SCIE und SSCI enthalten


Der Radiologe   https://link.springer.com/journal/117 
RÖFO – Fortschr Röntgenstr http://roefo.thieme.de/ 
Ultraschall in der Medizin http://ultraschall.thieme.de/home 
Radiology https://pubs.rsna.org/journal/radiology 
Radiographics https://pubs.rsna.org/journal/radiographics 
Investigative Radiology https://journals.lww.com/investigativeradiology/pages/default.aspx 
American Journal of Roentgenology  https://www.ajronline.org/doi/full/10.2214/AJR.09.2719 
European Journal of Radiology https://www.ejradiology.com/ 
Academic Radiology https://www.journals.elsevier.com/academic-radiology/